Wyciąg z regulaminu sprzedaży 1/6 udziału  w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trybie sprzedaży z wolnej ręki

Brok, ul. Spokojna 3 – cena wywoławcza 10.671.00,00 PLN


Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup 1/6 udziału  w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 42 m2, położonej w Broku przy ulicy Spokojnej 3, na działce o nr ew. 1018 o powierzchni 723 m2.

1. Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 42 m2, położonej w Broku przy ulicy Spokojnej 3, na działce o nr ew. 1018 o powierzchni 723 m2. Przedmiotowa nieruchomość wpisana jest w księdze wieczystej KW Nr OS1M/00072233/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Udział 1/6 nieruchomości wchodzi w skład masy upadłości.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 10 167,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto  sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka. pod adresem: ul. Braci Gierymskich 17/, w 76-200 Słupsku oraz wyciąg z operatu może zostać udostępniony drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Monika Rubaj-Królikowska ul. Braci Gierymskich 17/, w 76-200 Słupsku , przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również ofertę można złożyć osobiście w biurze syndyka lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@rubaj-krolikowska.pl

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 2 000,00   (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 90 1020 4649 0000 7802 0250 7432 w terminie do dnia 10 listopada 2023 r. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na rachunek bankowy.

7. Oferta wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium powinna zawierać:

a) Imię i nazwisko, numer PESEL, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail – w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a w przypadku innego rodzaju podmiotu: nazwę firmy, dokładny adres, numer telefonu osoby uprawnionej do reprezentacji, numer NIP/KRS.
b) Oznaczenie przedmiotu sprzedaży , którego dotyczy oferta;

c) Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo netto w walucie polskiej;

d) Sposób i termin zapłaty ceny, przy czym termin ten nie może być późniejszy niż wskazany w pkt 10 i pkt 11, tj. 3 (trzy) dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży;

f) Załączone potwierdzenie wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty;

g) Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży;

h) Pisemne oświadczenie, że oferent akceptuje warunki regulaminu  sprzedaży z wolnej ręk i oraz zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży  i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne.

i) Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia.

8. Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 15:30.

9. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali zbliżone, najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 14 listopada 2023 r. o godzinie 16:30 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (tel.) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

10. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty.

11. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na trzy dni przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Syndyk wskazuje kancelarie notarialną zlokalizowaną w Słupsku w celu podpisania umowy.

12. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

13. Dalsze informacje o nieruchomościach można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu: Tomasz Czarnecki tel. 668 017-831.


w linku poniżej znajdą Państwo pełną treść regulaminu przetargu

Regulamin przetargu