REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI


Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup udział 1/3 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność położonym  przy ul. Karola Szymanowskiego 6A/3 w Słupsku.

1. Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/3 w prawie własności nieruchomości w postaci odrębnego lokalu mieszkalnego położonego na pierwszej kondygnacji, oznaczonego nr 3 w klatce A, przy ul. Karola Szymanowskiego 6A/3  w Słupsku o powierzchni 53,60 mkw., wraz z udziałem 433/10 000 części w prawie własności gruntu oraz udziałem 522/10 000 części w częściach wspólnych, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00043382/3 oraz nr KW SL1S/00075954/7. Udział 1/3 nieruchomości wchodzi w skład masy upadłości.2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 49 400,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka. pod adresem: ul. Braci Gierymskich 17/, w 76-200 Słupsku oraz wyciąg z operatu może zostać udostępniony drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2022 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Monika Rubaj-Królikowska ul. Braci Gierymskich 17/, w 76-200 Słupsku , przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również ofertę można złożyć osobiście w biurze syndyka lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: monika.rubaj@wp.pl. lub biuro@lenmar.pl

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 4 940,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 90 1020 4649 0000 7802 0250 7432 w terminie do dnia 24 listopada 2022 r. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na rachunek bankowy.

7. Oferta wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium powinna zawierać:

a) Imię i nazwisko, numer PESEL, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail – w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a w przypadku innego rodzaju podmiotu: nazwę firmy, dokładny adres, numer telefonu osoby uprawnionej do reprezentacji, numer NIP / KRS.
b) Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta;

c) Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo netto w walucie polskiej;

d) Sposób i termin zapłaty ceny, przy czym termin ten nie może być późniejszy niż wskazany w pkt 10 i pkt 11, tj. 3 (trzy) dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży;

e) Oświadczenie czy cena nabycia zostanie pokryta ze środków własnych czy też zewnętrznego finansowania (np. kredyt);

f) Załączone potwierdzenie wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty;

g) Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży;

h) Pisemne oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne.

i) Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia.

8. Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 15:30.

9. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali zbliżone, najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 28 listopada 2022 r. o godzinie 16:30 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (e-mail, tel., skype, inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

10. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty.

11. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na trzy dni przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Syndyk wskazuje kancelarie notarialną zlokalizowaną w Słupsku w celu podpisania umowy.

12. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

13. Dalsze informacje o nieruchomościach można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu: Tomasz Czarnecki tel. 668 017-831.

Oferty należy składać osobiście w biurze Syndyka w Słupsku ul. Braci Gierymskich 17, lub mailowo : monika.rubaj@wp.pl

Wszelkich informacji udziela Tomasz Czarnecki tel. 668-017-831 lub Syndyk pod nr tel. 502 018 593 lub adresem e-mail: monika.rubaj@wp.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.