Wyciąg z regulaminu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu pisemnego ofertowego

ul. 3-go Maja 41 w Słupsku – cena wywoławcza 250.00,00 PLN


Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącym odrębną własność położonym  przy ul. 3-go Maja 41 w Słupsku.

Przedmiotem sprzedaży jest własności nieruchomości w postaci odrębnego lokalu mieszkalnego położonego na pierwszej kondygnacji, oznaczonego nr 14  przy ul. 3-go Maja 41  w Słupsku o powierzchni 64,56 mkw., Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i w.c..Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr 7/27 o powierzchni 5501 m2. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku, księga wieczysta nr SL1S/00076645/5. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku księga wieczysta nr SL1S/00081365/6.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka. pod adresem: ul. Braci Gierymskich 17/, w 76-200 Słupsku oraz wyciąg z operatu może zostać udostępniony drogą elektroniczną.

Oferty należy składać do dnia 14 czerwca 2023 r. sobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 pln słownie: (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy PKO BP O/Słupsk

nr konta 17 1020 4649 0000 7802 0264 8814

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI Bożena Abramska

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 czerwca 2023 r. pod rygorem od­rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.

Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Więcej informacji o nieruchomości można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu: Tomasz Czarnecki tel. 668 017-831.

w linku poniżej znajdą Państwo pełną treść regulaminu przetargu

Regulamin przetargu