REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI


Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup udział 1/4 udziału w postaci ¼ udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Jezierzycach , dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047105/6

1. Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/4 postaci ¼ udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Jezierzycach , dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047105/6

Udział 1/4 nieruchomości wchodzi w skład masy upadłości.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 23.396,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć zł 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka. pod adresem: ul. Braci Gierymskich 1/17, w 76-200 Słupsku oraz wyciąg z operatu może zostać udostępniony drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Monika Rubaj-Królikowska ul. Braci Gierymskich 1/17, w 76-200 Słupsku , przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również ofertę można złożyć osobiście w biurze syndyka lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@rubaj-krolikowska.pl

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferta powinna zawierać:

a) Imię i nazwisko, numer PESEL, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail – w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a w przypadku innego rodzaju podmiotu: nazwę firmy, dokładny adres, numer telefonu osoby uprawnionej do reprezentacji, numer NIP/KRS.
b) Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta;

c) Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo netto w walucie polskiej;

d) Sposób i termin zapłaty ceny, przy czym termin ten nie może być późniejszy niż wskazany w pkt 10 i pkt 11, tj. 3 (trzy) dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży;

e) Oświadczenie czy cena nabycia zostanie pokryta ze środków własnych czy też zewnętrznego finansowania (np. kredyt);

f) Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży;

g) Pisemne oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne.

h) Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia.

7. Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 22 grudnia 2023 r. o godz. 16:30.

8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali zbliżone, najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 22 grudnia 2023 r. o godzinie 16:30 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (tel.) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

9. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty.

10. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na trzy dni przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Syndyk wskazuje kancelarie notarialną zlokalizowaną w Słupsku w celu podpisania umowy.

11. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

12. Dalsze informacje o nieruchomościach można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu: Tomasz Czarnecki tel. 668 017-831.


w linku poniżej znajdą Państwo pełną treść regulaminu przetargu

Regulamin przetargu