OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Dla kogo?

Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce,

 • pojazdów samochodowych,
 • motocykli,
 • motorowerów,
 • ciągników rolniczych i przyczep,
 • a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych.

Korzyści

Kupując OC otrzymujesz:

 • bezpłatne ubezpieczenie Auto Pomoc w wariancie Komfort, które obejmuje m.in.: bezpłatne holowanie zarówno dla sprawcy wypadku jak i poszkodowanego, informację i kompleksową pomoc w razie wszelkich kłopotów drogowych,
 • niższą cenę za ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Super,  AutoSzyba i NNW Max,
 • bezpłatną Zieloną Kartę,
 • aż do 60% zniżki za bezszkodową jazdę,
 • gwarancję, że w razie spowodowania wypadku nie poniesiesz kosztów związanych z odszkodowaniem na rzecz poszkodowanego.

Zakres i przedmiot ubezpieczenie

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

* ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.