Wojażer – Pomoc w Podróży

Dla kogo?

Ubezpieczenie Wojażer przeznaczone jest dla:

 • Polaków zamieszkałych w Polsce udających się w podróż po Polsce w ramach zorganizowanego wypoczynku,
 • Polaków zamieszkałych w Polsce i cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt – wyjeżdżających za granicę odpocząć, uczyć się lub pracować,
 • Polaków zamieszkałych na stałe za granicą i cudzoziemców – przyjeżdżających do Polski na wypoczynek lub w celu podjęcia nauki lub do pracy.

Umowa może być zawarta jako:

 • polisa indywidualna – dla osób podróżujących indywidualnie,
 • polisa rodzinna – dla osób podróżujących z rodziną,
 • polisa zbiorowa – dla osób podróżujących w grupie liczącej co najmniej 10 osób albo w ramach polisy otwartej.

Korzyści
Szeroka pomoc wynikająca z umowy ubezpieczenia Wojażer oferowana jest przez za pośrednictwem Centrum Alarmowego. W momencie zgłoszenia przez ubezpieczonego, bądź inną osobę w jego imieniu, zachorowania lub wypadku, Centrum Alarmowe przejmuje na siebie całą organizację udzielenia pomocy ubezpieczonemu.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Podstawowy zakres ubezpieczenia Wojażer – Pomoc w Podróży obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia,
 • ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy

Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych podczas podróży, w okresie ubezpieczenia. Zakresem obejmuje organizację pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia oraz pokrycie jej kosztów.
Przez pomoc medyczną rozumiemy:

1. leczenie szpitalne i ambulatoryjne, w tym:

 • pobyt i leczenie w szpitalu w tym zabiegi i operacje przeprowadzane ze wskazań nagłych lub pilnych,
 • wizyty lekarskie,
 • badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG, podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby,
 • zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,

2. transport:

 • medyczny do odpowiedniej placówki medycznej z miejsca pobytu ubezpieczonego lub
 • z miejsca wypadku,
 • między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejnej pomocy medycznej,
 • do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, organizowany na podstawie decyzji lekarza Centrum Alarmowego,
 • do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z publicznych środków transportu lokalnego lub transport medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego,

3. zastosowanie komory dekompresyjnej w uzasadnionych medycznie przypadkach pod warunkiem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub uprawianie sportu wyczynowo,
4. leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych,
5. leczenie związane z ciążą i porodem (w tym również koszty transportu do placówki medycznej), nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży,
6. naprawę albo zakup protez (w tym dentystycznych), okularów korekcyjnych oraz środków pomocniczych, których zniszczenie lub konieczność używania przez ubezpieczonego wynika  z wypadku ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością.
Sumę ubezpieczenia kosztów leczenia ustala ubezpieczający w uzgodnieniu z PZU SA  i w zależności od przyjętego zakresu terytorialnego ochrony ubezpieczeniowej wynosi ona:
1. dla strefy I obejmującej terytorium RP –  od 2.000 zł do 160.000 zł,
2. dla strefy II obejmującej wszystkie państwa europejskie łącznie z RP, europejską część Rosji, Wyspy Kanaryjskie, kraje położone w basenie Morza Śródziemnego, tj. Algierię, Maroko, Egipt, Syrię, Liban, Izrael, Strefę Gazy, Libię, Tunezję i Turcję – od 20.000 zł do 400.000 zł,
3. dla strefy III obejmującej terytorium całego świata łącznie z RP – od 80.000 zł do 800.000 zł,
z zastrzeżeniem, że przy wyjeździe do USA  suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 200.000 zł.
Warunki ubezpieczenia określają limity kosztów na leczenie stomatologiczne, leczenie związane z ciążą i porodem oraz na naprawę lub zakup protez oraz środków pomocniczych.

Ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance, a w szczególności:

 • usługi transportowe z miejsca podróży do domu w RP albo do kraju zamieszkania albo do kraju rezydencji,
 • poszukiwanie i ratownictwo,
 • usługi świadczone wyłącznie na terenie RP po powrocie z podróży,
 • usługi informacyjne na terenie RP.

Pakiet Podstawowy usług assistance można rozszerzyć, w zależności od potrzeb ubezpieczonego, między innymi o następujące usługi:

 • wizyta bliskiej osoby,
 • wcześniejszy powrót do domu,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • transport dla osób bliskich,
 • pomoc prawną,
 • pomoc tłumacza,
 • poszukiwanie i ratownictwo z uwagi na warunki pogodowe przy uprawianiu sportu,
 • naprawa zniszczonego sprzętu lub jego wynajem,
 • zwrot kosztów niewykorzystanego ski-pass,
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych,
 • zmiennika kierowcy,
 • pomoc w razie kradzieży.

Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie Wojażer –  Pomoc w Podróży może być rozszerzone o  ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie rezygnacji albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku. Ochroną ubezpieczeniową można również objąć:

 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • rekreacyjne uprawianie narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych,
 • wyczynowe uprawianie sportu,
 • wykonywanie pracy fizycznej,
 • zaostrzenie lub powikłania choroby przewlekłej,
 • ryzyko działań wojennych i aktów terroryzmu występujące lub mogące wystąpić na terytorium państw znajdujących się w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres od jednego dnia do jednego roku.