OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Dla kogo?
Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlegają rolnicy indywidualni (osoby fizyczne).

Korzyści

Polisa OC zapewnia rolnikom:

  • szeroką ochronę ubezpieczeniową za stosunkowo niską cenę,
  • uproszczony sposób zawierania nowych ubezpieczeń,
  • automatyczne, „blankietowe” wznowienie ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika, są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników jest wypłacane w wysokości szkody, nie wyższej jednak od sumy gwarancyjnej.
Suma gwarancyjna jest bardzo wysoka i wynosi odpowiednio:

  • w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.