1. OBWIESZCZENIA O PRZETARGACH

Regulamin aukcji ustnej na sprzedaż wydzielonej części przedsiębiorstwa obejmującego nieruchomości i ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Zenona Żuralskiego prowadzącego działalność pod firmą „1 Logistics Żuralski” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Włynkówku

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa procedurę i warunki sprzedaży wydzielonej części przedsiębiorstwa upadłego obejmującego nieruchomości i ruchomości zlokalizowanych w miejscowości Włynkówko 20 wchodzących w skład masy upadłości Zenona Żuralskiego prowadzącego działalność pod firmą „1 Logistics Żuralski” w upadłości likwidacyjnej.
 2. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w drodze aukcji (ustnej licytacji) prowadzonej przez przewodniczącego komisji.
  II TERMIN I OGŁOSZENIE AUKCJI
 3. Syndyk masy upadłości Zenona Żuralskiego prowadzącego działalność pod firmą „1 Logistics Żuralski” w upadłości likwidacyjnej ogłasza termin przeprowadzenia aukcji na dzień 15 lutego 2019 roku, godzina 11.00.
 4. Aukcja odbędzie się we Włynkówku przy ulicy Błękitnej 20 tj. w miejscu prowadzenia przez upadłego działalności (biuro syndyka).
 5. AUKCJA wszczynana jest poprzez:
  a) opublikowanie ogłoszenia o licytacji ustnej na stronie internetowej pod adresem www.lenmar.pl i www.dawro.pl
  b) powiadomienie oferentów którzy złożyli już oferty na zakup w/w składników masy w formie pisemnej i mailowej
  c) opublikowanie informacji o licytacji w prasie lokalnej tj. Głosie Pomorza
  III PRZEDMIOT AUKCJI
 6. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż wydzielonej część przedsiębiorstwa upadłego w składa, której wchodzi:
  a. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Włynkówku 20 tj. działki nr 133/7 i 133/9 o łącznej powierzchni 0,17ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1S/00031347/9, stanowiącej własność Gminy Słupsk, a będącej w wieczystym użytkowaniu przez Annę i Zenona Żuralskich do 30.10.2088 roku
  b. prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej we Włynkówku 20 tj. działki nr 133/2, 133/3, 133/4, 147/1, 147/3 o łącznej powierzchni 0,75 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1/00026989/3, stanowiącej własność Anny i Zenona Żuralskich, zabudowaną budynkami biurowo-produkcyjno-magazynowymi o łącznej powierzchni użytkowej 2.670,45 m² i dwoma halami namiotowymi o łącznej powierzchni 780 m²,
  c. prawo własności ruchomości tj. maszyn, urządzeń i wyposażenia wyszczególnionego w załączniku do przedmiotowego regulaminu.
  Jeżeli przy sprzedaży nieruchomości, jak i ruchomości wchodzących w skład tzw. wydzielonej części przedsiębiorstwa wystąpi podatek VAT zostanie doliczony on do zaoferowanej ceny sprzedaży.
 7. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem tel. 509 271 653.
 8. Syndyk masy upadłości Zenona Żuralskiego prowadzącego działalność pod firmą „1 Logistics Żuralski” w upadłości likwidacyjnej nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w sprzedawanym majątku.
 9. Syndyk informuje, iż w chwili obecnej część składników masy upadłości jest przedmiotem dzierżawy na rzecz innego podmiotu. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości i ruchomości.
  IV UCZESTNICY AUKCJI
 10. W aukcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które stawią się na aukcji w siedzibie upadłego w dniu przez niego wyznaczonym.
 11. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika aukcji może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
 12. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest podpisanie przez każdego uczestnika licytacji oświadczenia, iż:
 • zapoznał się on z przedmiotem licytacji, jego stanem prawnym i technicznym
 • uiści cenę nabycia w formie polecenia przelewu na konto sprzedawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy kupna – sprzedaży w formie notarialnej
 • pokryje wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
  V PRZEBIEG LICYTACJI
 1. Cena wywoławcza przedmiotu licytacji wynosi 1.100.000,00 zł. (słownie: jeden milion sto tysięcy)
 2. Wysokość postąpienia wynosi minimum 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)
 3. Cena za przedmiot aukcji zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą cenę.
 4. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego aukcję. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący aukcję uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty
  z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.
  Z chwilą przybicia następuje zostanie podpisane porozumienie w sprawie nabycia składników majątkowych będących przedmiotem aukcji pomiędzy Syndykiem a podmiotem który wygrał licytację.
 5. Nabywca ponosi wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotu aukcji.
 6. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie aukcji, pod warunkiem, że zaproponuje on cenę wyższą co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
 7. Po zamknięciu aukcji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia licytacji.
 8. Warunkiem uczestnictwa, jak i przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium w wysokości 110.000,00 zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych), które zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu licytacji lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia licytacji. Wpłata wadium winna nastąpić na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w PKO BP II Oddział w Słupsku o numerze: 60 1020 4649 0000 7702 0192 5536 , w terminie do 13 lutego 2019 roku (data wpływu na wskazany rachunek bankowy). Wadium pozostałych uczestników zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych od dnia zamknięcia licytacji.
  VI PROTOKÓŁ
 9. Po zakończeniu aukcji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia przetargu. Protokół z przebiegu aukcji powinien zawierać:
  – datę i miejsce aukcji,
  – nazwiska i imiona członków komisji przetargowej z podaniem osoby prowadzącej aukcję,
  – wysokość ceny wywoławczej,
  – wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot aukcji
  – imię i nazwisko Nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz z adresem jej siedziby jeśli Nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 • wysokość ceny nabycia,
  – wzmiankę o odczytaniu protokołu,
  – podpisy członków komisji przetargowej i Nabywcy lub uzasadnienie braku podpisu Nabywcy.
 1. syndyk zastrzega sobie możliwość zamknięcia aukcji oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków aukcji bez podania przyczyn.
  VII WARUNKI ODBIORU
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu całkowitej ceny nabycia.
 3. Syndyk nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac związanych z transportem.
 4. Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez upadłego.

wersja do pobrania

Operat szacunkowy