Syndyk masy upadłości PIECU sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Potęgowie sygn. akt VI GUp 6/20 ogłasza przetarg pisemy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącą działkę ewidencyjną nr 80/2 obręb Potęgowo o pow. 1200 m2 zabudowanej budynkiem mieszalno-usługowym o pow. użytkowej 866,70 m2 wchodzącej w skład majątku upadłości – dla której Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą  SL1L/00012755/7 za cenę 464.000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 10 maja 2022 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty. Za datę  złożenia oferty uznaje się datę wpływu  do Sądu.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 10 maja 2022 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 13 maja 2022 roku o godzinie 14:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80 -126 Gdańsk w Sali B- 68.

Wszelkich informacji udziela Tomasz Czarnecki tel. 668-017-831 lub Syndyk pod nr tel. 502 018 593 lub adresem e-mail: monika.rubaj@wp.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

Regulami przetargu do pobrania pod linkiem:

regulamin Potęgowo 13.05.2022