Ogłoszenie o przetargu

         

Syndyk masy upadłości PIECU sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Potęgowie sygn. akt VI GUp 6/20 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 80/2 obręb Potęgowo o pow. 1200 m2 zabudowanej budynkiem mieszalno-usługowym o pow. użytkowej 866,70 m2 wchodzącej w skład majątku upadłości – dla której Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą  SL1L/00012755/7 za cenę wywoławczą nie niższą niż 529.800,00 zł (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

            Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 10 grudnia 2021r. roku o godzinie 12.30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80 -126 Gdańsk w Sali B- 68..

Oferty należy składać do dnia 7 grudnia 2021 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty. Za datę  złożenia oferty uznaje się datę wpływu  do Sądu..

W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzić dodatkową licytację z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% łącznej ceny wywoławczej netto wskazanej w §3 ust. I Regulaminu Przetargu. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy prowadzony, dla upadłego Piecu sp. z o.o. w PKO BP Oddział w Słupsku numer rachunku: 79 1020 4649 0000 7302 0245 5301.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 7 grudnia 2021r. pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.

Z Regulaminem Przetargu można się zapoznać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk lub w odnośniku poniżej:

Wszelkich informacji udziela syndyk pod nr tel. 502 018 593 lub adresem e-mail: monika.rubaj@wp.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16, lub u p. Tomasza Czarneckiego tel. 668-017-831